Учителят Дънов : златните правила за хармонията на ума, сърцето и душата

1. Когато умът, сърцето и душата са в хармония, никаква болест не може да ви нападне.

2. За да бъде здрав, човек трябва да се храни правилно, да мисли, да чувства и да постъпва хармонично.

3. Когато мозъкът е в хармонично състояние, той може да лекува всички болести. Влезе ли една отрицателна мисъл в него, веднага се явяват неразположения, болести, разстройства и т.н.

4. Не допущайте ни една нечиста, нездравословна мисъл в ума си, едно нездравословно чувство в сърцето си и една нездравословна постъпка във волята си.

5. Мислете, без да се тревожите. Когато сте разтревожени, мислете за Слънцето, за енергията, която иде от него.

6. За да работи и да си почива правилно, човек трябва да възприема само такива мисли, които го интересуват.

7. Съвременните хора страдат и търсят причините на страданията вън от себе си. Всъщност причината на страданията се крие в техните криви разбирания.

8. Човек страда по единствената причина, че страданието му е голямо. На всеки човек е дадено такова страдание, което може да носи.

9. Не се плашете от болестта или от страданието. Те идват при вас да ви научат нещо, да придобиете някаква опитност, да се калите.

10. Какво да правим, за да се излекуваме? – Приложете благодарността в живота. Бъдете благодарни на най-малкото благо, което ви се дава.

11. Ако можеш да се освободиш от мисълта, че си болен, ти веднага ще оздравееш.

12. Докато болният се съмнява, той сам поставя препятствия в пътя на своето лекуване. Щом престане да се съмнява, болестта си отива.

13. Болестите в съвременните хора се дължат именно на неразбиране закона за превръщане на енергиите. За да дойде до естествено приложение на този закон, човек трябва да живее висок морален, идеен живот.

14. Ако не може да се справи с излишъка на своите енергии и не знае как да ги трансформира, човек се излага на големи страдания и болести.

15. Човек трябва да бъде лекар на себе си. Докато не сте лекар на себе си, вие не можете да бъдете свободни.

16. Докато се колебае в себе си, човек нищо не постига. Мисълта на човек трябва да бъде съсредоточена.

17. Страхът се преодолява чрез Любовта. Прилагайте любовта, за да се справите със страха.

18. Любовта лекува и най-неизлечимите болести. Който има любов, той не може да боледува. Искате ли да се освободите от болестите си, трябва да обичате всички хора и да сте готови на всякаква услуга.

19. Колкото е по-силна вярата на човека, толкова повече се намалява страхът. Щом вярвате, че ще имате хляб, пари, страхът ви ще изчезне.

20. Това, в което човек вярва, то има сила за него. Законът е верен и за положителните, и за отрицателните неща в живота.

21. За да не се разочарова, човек трябва да живее идейно, да гледа на живота като на нещо цяло, неразделно.

22. Човек може да си служи с внушението за укрепване на своето здраве, за развиване на своите способности, за усилване на паметта си и т.н

23. Човек трябва да учи търпението. Дойде ли ви някое тежко състояние на гняв, недоволство или друго нещо, въоръжете се с търпение. Няма да минат 5 — 10—15— 20 минути или най-много половин час, и вашето състояние ще се смени.

24. Неморални неща са тия, които спират развитието на човека. Всяко чувство, всяка мисъл, всяка постъпка, които спират човешкото развитие, са неморални… Всяко нещо, което дава подтик на човека към развитие, е морално.

25. За да не се загнезди леността в ума, в сърцето или във волята на човека и да се предаде като болезнено състояние на душата му, той не трябва да отстъпва пред никакви мъчнотии в живота си.

26. За да дойде до известни резултати, човек трябва да прави много опити. Направи ли само един опит, той лесно може да изпадне в съмнение. Докато не дойдете до добър резултат, ще променяте методите.

27. Който отлага нещата, умът му е слаб. Ако искаш да усилиш ума си, никога не отлагай. Силен е умът на човека, когато прилага волята си в действие. Значи, без воля умът не може да бъде силен.

28. Ако човек задържа дълго време известни мисли и чувства в себе си без приложение, в края на краищата те ще експлодират и ще произведат неочаквани резултати.

29. Искате ли да бъдете здрави, научете се да не виждате отрицателните и криви прояви на хората. Затворете очите си за всичко, което ви се вижда неправилно, било в Природата или в живота. И да виждате кривите неща, не ги критикувайте…

30. Естественият път за осмисляне на живота седи в търсене на Истината. Страданията идат като последствие на нежеланието на човека да търси Истината.